Gedistribueerde Ledger technologie (DLT) kennen wij uit de crypto wereld. Hier wordt zoiets vaak een blockchain genoemd. Distributed ledger technology (DLT) is een digitaal systeem voor het vastleggen van de transactie van activa waarbij de transacties en hun details op meerdere plaatsen tegelijk worden vastgelegd. In tegenstelling tot traditionele databases hebben gedistribueerde systemen geen centrale gegevensopslag of beheerfunctionaliteit. In een gedistribueerd ledger verwerkt en verifieert elk knooppunt elk item, waardoor een record van elk item wordt gegenereerd en een consensus ontstaat over de juistheid ervan. Een gedistribueerd Ledger kan worden gebruikt om statische gegevens, zoals een register, en dynamische gegevens, zoals financiële transacties, vast te leggen. Een soort blockchain dus.

Op 24 september 2020 heeft de Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van gedistribueerde ledger technologieën. Dit voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen – het Digital Finance-pakket – dat erop gericht is het potentieel van digitale financiering op het gebied van innovatie en concurrentie verder mogelijk te maken en te ondersteunen, terwijl de bijbehorende potentiële risico’s worden beperkt. Het pakket bevat ook een voorstel over crypto-activamarkten, een voorstel voor digitale operationele weerbaarheid en een voorstel om bepaalde gerelateerde EU-regels voor financiële diensten te verduidelijken of te wijzigen (zie bijbehorende wagons). Dit voorstel heeft tot doel rechtszekerheid te bieden, innovatie, consumenten- en beleggersbescherming en marktintegriteit te ondersteunen en financiële stabiliteit te waarborgen door uniforme vereisten vast te stellen voor de exploitatie van DLT-marktinfrastructuren.

Een van de prioritaire domeinen van de strategie is een innovatievriendelijk EU reguleringskader voor financiële diensten dat geen hinderpaal mag vormen voor de toepassing van nieuwe technologieën. Dit voorstel vormt samen met het voorstel voor een specifieke regeling voor cryptoactiva de eerste concrete actie op dit gebied, waarmee ernaar wordt gestreefd het gepaste niveau van consumenten- en beleggersbescherming en rechtszekerheid voor cryptoactiva te bieden, innovatieve ondernemingen in staat te stellen gebruik te maken van blockchain, “distributed ledger”-technologie (DLT) en cryptoactiva.
Cryptoactiva zijn een van de belangrijkste toepassingen van blockchaintechnologie in de financiële sector. Sinds de Commissie in maart 2018 haar FinTech-actieplan presenteerde onderzoekt zij de kansen en uitdagingen die van cryptoactiva uitgaan. In het FinTech actieplan van 2018 heeft de Commissie de EBA en de ESMA de opdracht gegeven om na te gaan in welke mate het bestaande regelgevingskader voor financiële diensten toepasselijk is op en geschikt voor cryptoactiva. In het advies dat zij in januari 2019 hebben uitgebracht, hebben zij aangevoerd dat sommige cryptoactiva misschien wel binnen het toepassingsgebied.